Integrated GGRE Study

Integrated GGRE Study

Exploration & Development Study to increase E & P company value

1

Integrated GGRE Study

Exploration Portfolio Analysis